top of page

Meghívó az Éves Közgyűlésre


MidAm Közgyűlés 2023.05.22

Tisztelt Tagtársunk!


Tisztelettel és szeretettel hívlak meg / hívom meg Önt az MMAGE Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület 2023 évi rends közgyűlésére.


Meghívó

az

MMAGE Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület (székhelye: 1118 Budapest, Számadó utca 10/4.)

2023. május 22-én 17:00 órai kezdettel tartandó

KÖZGYŰLÉSÉRE.


A közgyűlés helyszíne:

Magyar Golf Szövetség

1123 Budapest, Alkotás u. 44., B5 épület, I. emelet


A közgyűlés napirendi pontjai

1. Felügyelőbizottsági tájékoztatás a beszámolóról

2. Döntés a 2022. évi beszámoló elfogadásáról (határozathozatal)

3. Döntés új tagok felvételéről (határozathozatal)

4. Döntés az egyesület alapszabályának módosításáról a Fővárosi Törvényszék 77.Pk.60.271/2015/24. számú végzésének megfelelően, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 37. §-ában foglaltaknak történő megfelelés érdekében (határozathozatal)

5. Beszámoló a 2023. évi tervekről

6. Egyebek


Ha a közgyűlés a fent megjelölt időpontban azért nem lenne határozatképes, mert a tagoknak több, mint fele a szabályszerű értesítés ellenére nem jelenne meg, úgy

a megismételt közgyűlés időpontja: 2023.05.22-én 17 óra 30 perc.


A megismételt közgyűlés helyszíne és a napirendi pontok azonosak a fent megjelöltekkel.


A megismételt közgyűlés a napirend tárgyában a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.


A tagok szavazati jogukat csak személyesen gyakorolhatják.


A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult tag részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.


A közgyűlésen csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.


Jelenlétedre feltétlenül számítunk!


Budapest, 2023. május 1. napján

Krämer András

elnök

MMAGE

33 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése
bottom of page